Ynghylch yr ymgyrch hon

Gallai miliynau o gwsmeriaid band eang allu cael gwasanaeth cyflymach neu becyn rhatach na’r un sydd ganddynt ar hyn o bryd.

Mae Ofcom eisiau rhoi i ddefnyddwyr yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ymgysylltu â’u darparwyr a chanfod a ydynt yn cael y pecyn gorau ar gyfer eu hanghenion.

Mae band eang cyflym iawn ar gael i dros naw ym mhob deg o safleoedd yn y DU, ond rydym eisiau helpu mwy o bobl i ddefnyddio gwasanaethau cyflymach.

Rydym yn annog defnyddwyr i weld a oes modd iddynt gael rhagor o’u band eang drwy edrych pa wasanaethau sydd ar gael yn eu hardal hwy.

Rydyn ni hefyd yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i gael gair â’u darparwr am y bargeinion y gallent eu cael.

Bydd yr ymgyrch yn helpu defnyddwyr i ganfod os dylen nhw:

  • uwchraddio i wasanaeth cyflymach gyda’u darparwr presennol;
  • cael bargen well ar gyfer eu pecyn presennol;
  • newid i fargen newydd gyda darparwr gwahanol; neu
  • barhau gyda’u bargen bresennol.

Bydd gwefan bwrpasol yn cynnig adnoddau i ddefnyddwyr gan gynnwys adnodd  gwirio argaeledd ar gyfer gwasanaethau band eang, gwybodaeth am yr hyn y mae angen iddynt ofyn i’w darparwr, ac adnodd egluro jargon.

Bydd ymgyrch genedlaethol yn y cyfryngau gan gynnwys gweithgarwch darlledu, mewn print ac ar-lein - ac ategir hyn gan hyrwyddo helaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae cefnogwyr yr ymgyrch yn cynnwys:

  • Which?
  • Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon
  • Yr Adran Busnes, Addysg, Arloesedd ac Addysg